Usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte
šírenia koronavírusu COVID-19
Zistiť viac
Staré vozidlo je nebezpečný odpad preto, je potrebné staré vozidlo odovzdať na likvidáciu autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel.
Podstatnú časť vozidla je možné recyklovať a znovu použiť.
Zistiť viac
Individuálny dovoz vozidla Vlastník individuálne dovezeného, alebo individuálne vyrobeného vozidla,
je pre prihlásenie vozidla do národnej evidencie vozidiel povinný okrem iných dokumentov
priložiť k žiadosti na príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií aj
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla
Zistiť viac

Individuálny dovoz vozidla

Auto Recycling zabezpečuje prostredníctvom portálu iDovoz.sk vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, pre jednotlivo dovezené vozidlá. Viac …

Spracovanie starého vozidla

Auto Recycling zabezpečuje ekologické spracovanie starých vozidiel pre vozidlá značiek členov združenia, na základe zmluvného vzťahu so spracovateľmi starých vozidiel. Viac …

Najnovšie správy

Autorecycling v číslach

0

členov združenia

0

zastúpených značiek vozidiel

0

zberných miest

0

spracovateľov

Štatistiky spracovaných vozidiel

* report obsahuje len údaje členov združenia AutoRecycling

Vyhľadať spracovateľa vozidiel

Vyhľadávanie spracovateľa starťých vozidiel

Zastúpené značky