Spracovanie vozidla

Spracovanie starého vozidla

Motorové vozidlo po uplynutí jeho životnosti (autovrak) je veľkou environmentálnou záťažou pre životné prostredie a aj preto je zákonnou povinnosťou každého vlastníka takéhoto vozidla, jeho odovzdanie na ekologické spracovanie autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel.  Spracovateľ starých vozidiel (zberné miesto), je povinný vozidlo od majiteľa prevziať bezodplatne a vozidlo pri preberaní odhlásiť z národnej evidencie vozidiel.

Postup pri odovzdaní vozidla na spracovanie

vyhľadajte si najbližšie, alebo najviac vyhovujúce zberné miesto na tejto stránke

 • väčšina zberných miest po dohode poskytuje aj bezplatné odtiahnutie autovraku v určitej vzdialenosti od prevádzky

pripravte si potrebné doklady k vozidlu

 • osvedčenie o evidencii vozidla časť I. II. (malý a veľký TP)
 • tabuľky s evidenčným číslom
 • rozhodnutie okresného úradu odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, alebo potvrdenie o odobratí tabuliek s EČ a osvedčenia o evidencii vozidla, ak je vozidlo dočasne vyradené z premávky
 • plnomocenstvo overené notárom, ak vozidlo odovzdáva splnomocnená osoba
 • osvedčenie o dedičstve, ak vozidlo vyraďuje osoba, ktorá ho nadobudla v dedičskom konaní a nie je uvedená ako jeho vlastník v národnej evidencii vozidiel
 • výpis z obchodného registra, ak je vlastníkom vozidla PO
 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti o zrušení vlastníckeho práva splnomocniteľa, ak je vlastníkom vozidla zapísaná leasingová spoločnosť

odovzdajte vozidlo na spracovanie – po odovzdaní vozidla na spracovanie vám spracovateľ starého vozidla vystaví:

 • potvrdenie o spracovaní starého vozidla
 • potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel (pokiaľ je možné vozidlo vyradiť automatiky spracovateľom)

hotovo 😀

 • po vyradení vozidla z národnej evidencie už nie je potrebné robiť žiadne iné úkony vo veci registrácie vozidla
 • potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel použijete zrušenie PZP k vozidlu