Dovoz vozidla

Vlastník individuálne dovezeného alebo individuálne vyrobeného vozidla, je pre prihlásenie vozidla do národnej evidencie vozidiel povinný okrem iných dokumentov priložiť k žiadosti na príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií aj potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla.

Potvrdenie vydáva výrobca vozidla alebo koordinačné centrum pre prúd starých vozidiel na základe zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch.

Podľa § 61 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. vystavenie potvrdenia môže byť za odplatu alebo bezodplatné. Výška poplatku za vystavenie potvrdenia pre vozidlá značiek zastrešených záujmovým združením Auto Recycling je stanovená na 24 € s DPH.

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla sa vzťahuje iba na vozidlá kategórie M1, N1, ako aj na trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek (kategória L2e).

Pre účel vystavovania potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla vytvoril Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky internetový portál iDovoz.sk. Portál iDovoz.sk umožňuje žiadateľovi na základe zadaného VIN požiadať elektronicky o potvrdenie a následne po úhrade poplatku ho priamo vystaví a zašle žiadateľovi na email alebo umožní jeho stiahnutie vo forme PDF dokumentu.

Návod ako získať potvrdenie nájdete priamo na stránke www.idovoz.sk/ako_ziskat_potvrdenie

 

Získať potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcom z vozidla

www.idovoz.sk

 

Odkazované právne predpisy: