Zhodnotenie odpadu

Staré vozidlo (autovrak) pozostáva hlavne z kovov a rôznych druhov plastov. Obsahuje aj nebezpečné prevádzkové kvapaliny (motorové a prevodové oleje, brzdové kvapaliny atď.), sklo a organické materiály, ktoré nie je možné recyklovať.

Je nevyhnutné, aby bolo spracované autorizovaným spracovateľom starých vozidiel, ktorý ho ekologicky zlikviduje v súlade s platnými predpismi a tým eliminuje ekologickú záťaž na životné prostredie.

pomer materiálov získaných z autovraku